Projekt Strategii Terytorialnej Pogranicza - kierowany do konsultacji w dniach 17.08 – 17.09.2021

Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy mogąc Wam zaprezentować  „zerowy” projekt Strategii dla Pogranicza.
Projekt powstał w okresie styczeń-sierpień 2021 roku we współpracy doradców Związku Miast Polskich (ZMP) oraz członków Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej „Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza”. Stanowi on wyraz wspólnego podejścia do polityki rozwoju gmin Pogranicza w horyzoncie roku 2030 (2035).

W części diagnostycznej (1) zidentyfikowano kluczowe bariery, potencjały i wyzwania decydujące o kierunkach rozwoju obszaru Pogranicza. W części projekcyjnej określono cel nadrzędny i cele strategiczne dla Pogranicza (2) wraz z zestawem najważniejszych projektów (3). Część wdrożeniowa (4, 5, 6) zawiera z kolei opis systemu realizacji, w tym monitorowania i finansowania strategii. W ostatniej części (7) opisano zaś rolę partnerów w przygotowaniu, realizacji i ocenie efektów strategii.
Image
Wiemy, iż niniejszy „zerowy” projekt Strategii, wymaga jeszcze poprawek i uzupełnień. Tekst strategii zostanie zweryfikowany i  uzupełniony do 24.09.2021, dla tego też szczególnie istotne jest dla nas  poznanie przez najbliższy miesiąc Państwa zdania, krytycznych uwagach, sugestii, wniosków i proponowanych zmian do przedłożonego dokumentu.

Swoje uwagi, sugestie, możecie Państwo w  dniach  17.08 – 17.09.2021 przekazać nam za pomocą poniższego formularza.

Formularz uwag do dokumentu

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę
Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku realizacji niniejszych konsultacji Prezes Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, e-mail: biuro@pograniczewm.pl. 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu biuro@pograniczewm.pl. 3. Powierzone dane osobowe będę przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, c) prawo do usunięcia / ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w konsultacjach społecznych. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.