Raport diagnostyczny dla obszaru "Pogranicza"

31 marca 2021 roku, w Srokowie odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa w związku z realizacją pilotażu innowacyjnego projektu pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego"

Na spotkaniu przyjęto  Raport diagnostyczny  "Pogranicza". W partnerskich gminach graniczących z Obwodem Kaliningradzkim zbadano opinie młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców,  przeanalizowano przemieszczanie się osób korzystających z usług publicznych, dogłębnej analizie poddano dane demograficzne, ekonomiczne i statystyczne.

Efektem kilkumiesięcznych działań jest Raport diagnostyczny Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Jest to bardzo ważny dokument, stanowiący pierwszy namacalny efekt pracy całego zespołu. Raport diagnostyczny jest punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy w postaci wspólnego opracowania strategii rozwoju.

W w/w dokumencie została wypracowana diagnoza naszego obszaru w tym potencjał, bariery oraz potrzeby rozwojowe.
Image
Zdolność tworzenia i współdziałania z innymi, także umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów stanowi przykład dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz regionu oraz ich mieszkańców. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za współpracę gminom ze Stowarzyszenia Warmińsko - Mazurskich Gmin Pogranicza (Barcianom, Bartoszycom, Braniewu, Budrom, Dubeninkom, Lelkowu, Sępopolowi i Srokowu) oraz Związkowi Miast Polskich - w szczególności dla naszego doradcy Pana Radomira Matczaka.

Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc Mieszkańców Naszych Gmin.