Raport diagnostyczny dla obszaru "Pogranicza"

31 marca 2021 roku, w Srokowie odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa w związku z realizacją pilotażu innowacyjnego projektu pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego"

Na spotkaniu przyjęto  Raport diagnostyczny  "Pogranicza". W partnerskich gminach graniczących z Obwodem Kaliningradzkim zbadano opinie młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców,  przeanalizowano przemieszczanie się osób korzystających z usług publicznych, dogłębnej analizie poddano dane demograficzne, ekonomiczne i statystyczne.

Efektem kilkumiesięcznych działań jest Raport diagnostyczny Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Jest to bardzo ważny dokument, stanowiący pierwszy namacalny efekt pracy całego zespołu. Raport diagnostyczny jest punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy w postaci wspólnego opracowania strategii rozwoju.

W w/w dokumencie została wypracowana diagnoza naszego obszaru w tym potencjał, bariery oraz potrzeby rozwojowe.
Image
Zdolność tworzenia i współdziałania z innymi, także umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów stanowi przykład dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz regionu oraz ich mieszkańców. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za współpracę gminom ze Stowarzyszenia Warmińsko - Mazurskich Gmin Pogranicza (Barcianom, Bartoszycom, Braniewu, Budrom, Dubeninkom, Lelkowu, Sępopolowi i Srokowu) oraz Związkowi Miast Polskich - w szczególności dla naszego doradcy Pana Radomira Matczaka.

Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc Mieszkańców Naszych Gmin.
Logo Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Warmińsko Mazurskich Gmin Pogranicza
ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany
KRS: 0000821984
tel.: (89) 753 10 03
e-mail: biuro@pograniczewm.pl
www.pograniczewm.pl