Raport diagnostyczny dla obszaru "Pogranicza"

31 marca 2021 roku, w Srokowie odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa w związku z realizacją pilotażu innowacyjnego projektu pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego"

Na spotkaniu przyjęto  Raport diagnostyczny  "Pogranicza". W partnerskich gminach graniczących z Obwodem Kaliningradzkim zbadano opinie młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców,  przeanalizowano przemieszczanie się osób korzystających z usług publicznych, dogłębnej analizie poddano dane demograficzne, ekonomiczne i statystyczne.

Efektem kilkumiesięcznych działań jest Raport diagnostyczny Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Jest to bardzo ważny dokument, stanowiący pierwszy namacalny efekt pracy całego zespołu. Raport diagnostyczny jest punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy w postaci wspólnego opracowania strategii rozwoju.

W w/w dokumencie została wypracowana diagnoza naszego obszaru w tym potencjał, bariery oraz potrzeby rozwojowe.
Image
Zdolność tworzenia i współdziałania z innymi, także umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów stanowi przykład dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz regionu oraz ich mieszkańców. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za współpracę gminom ze Stowarzyszenia Warmińsko - Mazurskich Gmin Pogranicza (Barcianom, Bartoszycom, Braniewu, Budrom, Dubeninkom, Lelkowu, Sępopolowi i Srokowu) oraz Związkowi Miast Polskich - w szczególności dla naszego doradcy Pana Radomira Matczaka.

Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc Mieszkańców Naszych Gmin.

Formularz uwag do dokumentu

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę
Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku realizacji niniejszych konsultacji Prezes Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, e-mail: biuro@pograniczewm.pl. 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu biuro@pograniczewm.pl. 3. Powierzone dane osobowe będę przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, c) prawo do usunięcia / ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w konsultacjach społecznych. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.