Stanowisko Pogranicza ws. Planu transportowego województwa.

W związku z tym, że rolą Planu jest identyfikacja problemów i potrzeb, a także określenie wizji rozwoju regionalnego systemu transportowego do roku 2030 (2050) uznajemy, że w jego tworzeniu ważne jest wsłuchanie się w głos gmin stanowiących najbardziej problemową i najsłabszą strukturalnie część województwa zdefiniowaną w Strategii Warmińsko-Mazurskie 2030 jako „obszary marginalizacji”. Takie właśnie gminy zrzesza nasze Stowarzyszenie tworzone przez dziesięć gmin graniczących z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.Obszar Pogranicza charakteryzuje się bardzo niską dostępnością transportową, co stanowi jedną z kluczowych barier rozwoju, obniżając jego atrakcyjność inwestycyjną oraz atrakcyjność  zamieszkania.

Dostępność do najbliższego miasta powyżej 400 tys. mieszkańców to dla Dubeninek aż 283 minuty, do miasta powyżej 100 tys. mieszkańców – 164 minuty, do węzła autostrady - 170 minut, do terminalu promowego – 318 minut, a do dużego lotniska – 283 minuty. Dojazd do przejścia granicznego z Niemcami to ze Srokowa czy Budr aż 497 minut

Jednocześnie, jak wynika z analiz przeprowadzonych w 2019 roku przez Polską Akademię Nauk oraz Uniwersytet Jagielloński dla województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu pt. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich” z 564 miejscowości regionu, zamieszkałych przez 89 tys. osób, nie było żadnych połączeń transportem zbiorowym do jakiegokolwiek miasta pomiędzy godziną 600 a 800. Z kolei obszary bez zapewnionej komunikacji zbiorowej w dni świąteczne to ponad połowa miejscowości wiejskich województwa zamieszkała przez niemal 1/2 ludności wiejskiej. Obrazuje to skalę ogromnego wyzwania, jakim jest zapewnienie mieszkańcom regonu minimalnych akceptowalnych standardów usług transportu zborowego.

Z uwagi na powyższe przedkładam następujące propozycje do Planu:

  • Kompleksowa modernizacja układu drogowego łączącego gminy Pogranicza z drogami krajowymi S7 i S16, uwzględniająca m.in. infrastrukturę towarzyszącą (parkingi, chodniki) oraz drogi rowerowe.
  • Kompleksowa modernizacja dróg wojewódzkich łączących powiaty braniewski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski i gołdapski (i dalej w kierunku Suwałk) równolegle do granicy, w tym uzupełnienie siatki dróg wojewódzkich o odcinek Szczurkowo (DW 512) przez Sępopol do Korsz (DW 590).
  • Odblokowanie potencjału kolejowych przejść granicznych w Braniewie i Skandawie.
  • Przywrócenie do pełnej funkcjonalności połączenia kolejowego Korsze - Bartoszyce, a także odtworzenie odcinka Wiatrowiec – Sępopol.
  • Uruchomienie regionalnego intermodalnego (kolejowo-autobusowego) systemu organizacji przewozów pasażerskich z uwzględnieniem bezemisyjnych środków transportu.
  • Rozwój i integracja szlaków rowerowych o funkcjach transportowych w ramach sieci lokalnego i regionalnego transportu pasażerskiego.


Nasze Stowarzyszenie wyraża gotowość dalszego aktywnego włączenia się w prace nad planem transportowym województwa warmińsko-mazurskiego. Uprzejmie proszę o informację nt. dalszego przebiegu tych prac.